Stowarzyszenie byłych pracowników PESEL

Regulamin Stowarzyszenia zwykłego pn.

Stowarzyszenie byłych pracowników PESEL

 

1.   Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie byłych pracowników PESEL i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym       osobowości prawnej.

3.   Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

4.   Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r.,       poz. 210 j.t.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.   Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.   Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

7.   Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawiciel, wybierany przez członków Stowarzyszenia na okres kadencji 3 lat.

8.   Celem działania Stowarzyszenia jest:

1)     propagowanie w społeczeństwie wiedzy o informatyzacji kraju, w szczególności historii systemu PESEL;

2)  inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach integrujących członków oraz sympatyków stowarzyszenia.

3)     reprezentowanie wobec organów władzy publicznej interesów zbiorowych swoich członków i sympatyków, którzy wyrazili na to zgodę.

9.   Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:

1)     organizowanie pomocy (także prawnej) dla członków i sympatyków Stowarzyszenia;

2)     działalność informacyjną w mediach;

3)     organizowanie imprez integracyjnych.

10.   Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

11. Nowych członków przyjmuje przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do       Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania          odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Przedstawiciela.

12. 1. Członkostwo ustaje w  przypadku  skreślenia  z  listy  członków  lub  wykluczenia  ze  Stowarzyszenia.

       2. Skreślenie  z  listy  członków  następuje  na  skutek:

1)    śmierci  członka,

2)    złożenia  przez  członka  przedstawicielowi reprezentującemu  pisemnego  oświadczenia  o  wystąpieniu  ze  Stowarzyszenia.

       3. Skreślenia  z  Listy  Członków  dokonuje  przedstawiciel reprezentujący.

4. Wykluczenie  ze  Stowarzyszenia  następuje z powodu:

1)    niewykonywania  przez  członka  postanowień  Regulaminu  lub  uchwał  Stowarzyszenia,

2)    podejmowania  przez  członka  działań  rażąco  sprzecznych  z  celami  Stowarzyszenia,

3)    działania  na  szkodę  Stowarzyszenia, 

4)    niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 6 miesięcy oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 12 miesięcy.

5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje przedstawiciel reprezentujący. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem przedstawiciela reprezentującego.

13. 1. Uchwały Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków.

     2. Zmiana regulaminu, zmiana przedstawiciela reprezentującego oraz rozwiązanie  Stowarzyszenia  wymaga  uchwały         Członków Stowarzyszenia podjętej  większością  2/3  głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych     członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa       przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

14. 1. Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie czynności przekraczających zakres zwykłego       zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa       do dokonania tych czynności.

        2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

1)   nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

2)   ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

3)   zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

4)   przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

5)   zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

                                    

                  

                  ……………………….....................

                            (podpis Przedstawiciela)

 

Stowarzyszenie byłych pracowników PESEL 03-528 Warszawa, ul. Smoleńska 79 m 60 REGON 367517167, NIP 5242833485
© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl